REGLAMENT DE LA TAULA DEL TAXI

Preàmbul

El servei de taxi constitueix un servei públic de viatgers amb vehicles d’una capacitat fins a nou places, inclosa la persona que condueix, que s’efectua per compte d’altri mitjançant el pagament d’un preu. És convenient disposar d’un òrgan sectorial en l’àmbit d’aquest servei, per garantir l’assoliment d’un nivell òptim de qualitat en la prestació del servei, l’equilibri econòmic de l’activitat i l’eficiència del servei i la universalitat, l’accessibilitat, la continuïtat i el respecte dels drets dels usuaris. El present reglament s’aprova d’acord amb la Llei 19/2003, de 4 de juliol, del taxi.

Article 1r. Definició i funcions

 • 1.1. La Taula del Taxi és un òrgan de consulta i participació sectorial en l’àmbit del servei públic del taxi.
 • 1.2. Les funcions de la Taula del Taxi seran consultives, d’estudi, proposta i assessorament.
 • 1.3. Està constituïda pels sindicats, associacions i entitats que figuren en el document Annex. Tanmateix, es podran acceptar nous membres i, en cas de realització de sessions per temes concrets, es podrà obrir la convocatòria a altres persones o entitats relacionades amb la matèria objecte de la sessió.

Article 2n. Objecte

 • 2.1. El Reglament té per objecte la regulació del règim d’organització i estructuració operativa dels òrgans de la Taula del Taxi, així com l’establiment de la seva composició, les funcions i la realització de les convocatòries de les seves reunions.

Article 3r. Òrgans de la Taula del Taxi

 • 3.1. La Taula del Taxi estarà composta pels següents òrgans de constitució obligatòria:
  • Presidència
  • Ple

Article 4t. De la presidència de la Taula del Taxi i les seves funcions

 • 4.1. Correspon la presidència de la Taula del Taxi, a qui ostenti el càrrec de regidor de Seguretat, Mobilitat i Via Pública.
 • 4.2. Corresponen a la presidència les funcions següents:
  • Presidir i representar la Taula.
  • Fer executar els acords de la Taula.
  • Convocar el Ple i elaborar-ne l’ordre del dia.

Article 5è. El Ple

 • 5.1. El Ple és l’òrgan superior de decisió de la Taula del Taxi, el presidirà qui ostenti el càrrec de regidor de Seguretat, Mobilitat i Via Pública, i l’integraran les següents persones o entitats:
  • El president
  • Un màxim de dos representants de cadascun dels membres que formin part en cada moment de la Taula del Taxi.

Article 6è. Funcionament del Ple

 • 6.1. El Ple es reunirà en sessió ordinària un mínim de quatre cops a l’any, un dins de cada trimestre natural, i extraordinàriament sempre que la presidència o la meitat més un dels seus membres, mitjançant la presentació d’una petició raonada, ho consideri oportú.
 • 6.2. Les sessions del Ple les convocarà la presidència almenys amb quinze dies naturals d’antelació, excepte en els supòsits d’urgència, que serà apreciada pel president i haurà de constar a la convocatòria.
 • 6.3. La convocatòria del Ple es farà preferentment per mitjans electrònics i s’hi adjuntarà l’ordre del dia i la documentació que es consideri necessària pels temes a tractar.
 • 6.4. Per a la vàlida constitució del Ple serà necessària la presència de la presidència i de la secretaria, o de qui els substitueixi, així com de la meitat, com a mínim, dels seus membres.
 • 6.5. La Taula podrà decidir regular l’assistència de públic a les seves sessions o obrir els debats a través de mitjans telemàtics.
 • 6.6. De cada sessió, tant ordinària com extraordinària, se’n redactarà l’acta. Es garantirà que els vocals puguin accedir a les actes en format electrònic per a consultar el contingut dels acords adoptats.

Article 7è. De l’equip tècnic i administratiu de la Taula del Taxi

 • 7.1.El secretari o secretària del Ple de la Taula del Taxi serà el de l’Ajuntament o la persona en qui delegui, amb veu però sense vot.
 • 7.2.La funció del secretari o secretària comprèn l’assessorament legal de la Taula del Taxi i de tots els actes i acords.
 • 7.3.Constituiran la dotació tècnica i administrativa de la Taula del Taxi els mateixos serveis municipals, especialment de l’àrea competent en matèria de mobilitat.

Article 8è. Interpretació del Reglament

 • El Ple podrà dictar disposicions interpretatives i aclaridores d’aquest Reglament.

Article 9è. Vigència del Reglament

 • El present Reglament entrarà en vigor després d’haver transcorregut el termini de quinze dies hàbils a partir de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província, d’acord amb l’article 70.2 de la Llei 7/1985, i continuarà vigent mentre no se n’acordi la derogació i modificació.

Article 10è. Prelació de fonts

 • Per tot el que no s’ha previst en aquest Reglament, i sempre que no el contradigui, serà d’aplicació com a normativa supletòria la continguda en el Reglament Orgànic Municipal i la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya

Disposició final

 • Aquest Reglament entrarà en vigor quinze dies després de la seva publicació íntegra en el Butlletí Oficial de la Província.
 • Girona, 12 de març de 2013

Annex

RELACIÓ DE MEMBRES DE LA TAULA DEL TAXI:

 • Associació Empresarial de Transports en Automòbils Lleugers de Girona i Província (AETAL)
 • Associació Taxistes de Girona
 • Gitaxi
 • Mossos d’esquadra
 • Policia Municipal
 • Sindicat del Taxi de Catalunya (STAC)
 • Taxi Girona