GiTaxi SL (d’ara endavant GiTaxi) respecta la privadesa dels usuaris i protegeix les seves dades de caràcter personal.
Per accedir als serveis que GiTaxi li ofereix a través d’aquest lloc web, l’Usuari haurà de proporcionar les dades de caràcter personal que s’indiquen en el formulari de petició de servei on-line.
En compliment del que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (en endavant, “LOPD”), GiTaxi informa que, en omplir la petició de serveis, les dades personals de l’Usuari quedaran incorporades i seran tractades als fitxers de la titularitat de GiTaxi, amb la finalitat de prestar i oferir-seus serveis i donar-los tràmit (gestió de reserves i cobrament dels serveis sol·licitats), enviar-li informació i publicitat sobre ofertes, promocions i qualsevol recomanació de GiTaxi, així com per realitzar enquestes, estadístiques i anàlisis de tendències de mercat. Per tal de poder personalitzar aquests serveis i ajustar-los als interessos i necessitats de cada usuari, permetent així comunicar-li les millors ofertes del mercat.
Li preguem ens comuniqui qualsevol canvi que es produeixi en les dades facilitades.
Així mateix, GiTaxi informa l’usuari de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades de caràcter personal, sent el responsable del fitxer GiTaxi, SL, amb domicili social a Girona, a la Plaça de la Independència, núm. 6, 2n 1a i CIF ES-B55154595. Per a la seva major comoditat, també podrà exercir els drets abans esmentats per correu electrònic, enviant un email a la direcció info@gitaxi.cat.

A l’efecte del que preveu l’article 11 de la LPD, i atenent a la naturalesa dels serveis als quals GiTaxi li dóna accés mitjançant el seu lloc web, tant a nivell nacional com internacional, l’usuari atorga el seu consentiment perquè les seves dades siguin comunicades a qualsevol de les empreses col·laboradores de GiTaxi, amb la finalitat de prestar i oferir els seus serveis i donar-los tràmit (gestió de reserves i del cobrament dels serveis adquirits), enviar-li informació i publicitat sobre ofertes, promocions i qualsevol recomanacions de GiTaxi, així com per realitzar enquestes, estadístiques i anàlisis de tendències de mercat.

En el cas que es procedeixi a contractar serveis oferts en el lloc web de GiTaxi, GiTaxi haurà de comunicar necessàriament les dades de caràcter personal de l’Usuari als proveïdors d’aquests serveis (operadors locals de transport, agències de servei de taxis, autoritats aeroportuàries, serveis de seguretat, duanes, etc.), els quals estan obligats a utilitzar les dades de caràcter personal de l’Usuari únicament i exclusivament per donar compliment a l’objecte del contracte.

Finalment, i a l’efecte del que disposa l’article 34.e) LOPD, l’usuari presta el seu consentiment perquè GiTaxi pugui transferir les seves dades de caràcter personal, als destinataris i en els termes i condicions anteriorment indicats, amb destinació a qualsevol país del món, fins i tot a aquells que no ofereixin un nivell de protecció equiparable al de la LOPD.

En qualsevol dels casos, GiTaxi garanteix el tractament confidencial de les dades de caràcter personal de l’Usuari, així com que el servidor en el qual s’emmagatzemaran i tractaran aquestes dades disposa de les mesures de seguretat necessàries per evitar l’accés per part de tercers no autoritzats.

A més, s’informa a l’Usuari del següent:

GiTaxi es limita a demanar i utilitzar aquelles dades de caràcter personal que són necessàries per a la prestació de serveis personalitzats d’alta qualitat, així com sobre aquelles ofertes o oportunitats de terceres empreses que GiTaxi consideri que poden redundar en benefici de l’usuari o resultar del seu interès.

En concret, GiTaxi recull informació sobre els gustos i preferències dels Usuaris, a partir de les dades directament facilitades pels mateixos i l’anàlisi del trànsit de dades, inclosa la utilització de cookies.

Si l’Usuari participa en algun concurs o promoció, GiTaxi li demanarà el nom, l’adreça postal i l’adreça de correu electrònic, per a l’organització del concurs o promoció en qüestió i per informar al guanyador o guanyadors del mateix. A través del registre en els butlletins o newsletters de GiTaxi i de l’acceptació expressa per part de l’Usuari per a rebre els mateixos sobre idees i ofertes per viatjar, l’Usuari accepta també la possibilitat de rebre impactes publicitaris, tant aquells inclosos dins dels butlletins, com aquells enviaments que continguin únicament informació exclusiva de l’Usuari. En qualsevol cas, GiTaxi no comunicarà les dades de caràcter personal de l’Usuari a cap tercer aliè a la seva organització o no relacionat amb la prestació del servei sol·licitat. Sí que és possible, però, que GiTaxi hagi de proporcionar aquestes dades a tercers amb els quals GiTaxi manté relacions comercials, que podran residir en qualsevol lloc del món, en el cas que l’Usuari reservi algun servei a través del seu lloc web. També és possible que GiTaxi hagi de proporcionar a aquests tercers estadístiques globals sobre vendes, clients, trànsit de dades i altra informació del lloc web, però aquestes estadístiques no inclouran cap dada que pugui identificar personalmente. Qualsevol modificació, rectificació o cancel·lació de dades de l’Usuari es realitzarà mitjançant sol·licitud al correu electrònic info@gitaxi.com. El lloc web i programari estan allotjats en un servidor que codifica la informació que l’usuari introdueix abans de transmetre-la. Així mateix, GiTaxi disposa d’estrictes procediments de seguretat relatius a l’emmagatzematge i revelació de dades a fi d’evitar tot accés no autoritzat als mateixos, d’acord amb el que disposa l’article 9 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD). GiTaxi es compromet expressament, en la mesura del possible, a no contractar, oferir serveis ni enviar ofertes a menors d’edat. Els menors no estan autoritzats a registrar-se a cap servei de les nostres pàgines web ni accedir a les mateixes. Recordem als representants legals o tutors que han de vigilar l’ús que els menors fan d’Internet. Si un representant legal s’adonés que un menor s’ha inscrit en els nostres serveis electrònics, ha de notificar immediatament perquè puguem cancelar el registre corresponent.