Anunci d’aprovació definitiva del Reglament de la Taula de Mobilitat el Ple de l’ajuntament de Girona, en sessió  ordinaria de data 17 d’octubre de 2011, va aprovar provisionalment el reglament de la Taula de Mobilitat.

Vistes les al·legacions presentades en el periode d’exposició pública de l’expedient, el Ple municipal, en sessió extraordinaria de data 23 de dessembre de 2011, ha adoptat el següent acord:

Primer: estimar la reclamació presentada pel grup municipal socia- lista de l’ajuntament, en el sentit que l’article 7é del reglament de la Taula de Mobilitat tindrá un nou apartat amb la següent redacció: “7.3. en la composició de la Comissió executiva hi estaran representats tots els grups municipals”.

Segon: aprovar la rectificació de l’annex que inclou els membres de la Taula de Mobilitat, amb la inclosió de: Ajuntament de Salt, Associació Gerunda, Amics dels Camins de Sant Jaume, Esquerra Republicana de Catalunya

Tercer: aprovar definitivament el reglament de la Taula de Mobilitat. Quart: Ordenar la publicació de l’acord, així com el text íntegre del reglament de la Taula de Mobilitat, en el Butlletí Oficial de la Provincia.

Contra l’esmentat acord d’aprovació definitiva de l’ordenança reguladora de guals i reserves d’aparcament, que posa fí a la via administrativa, es podrá interposar recurs contencios administratiu davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de 2 mesos, a comptar des de l’endemà de la publicació de l’anunci al Butlletí Oficial de la Provincia, de conformitat amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contencios-administrativa.

Reglament de la taula de mobilitat

PREÀMBUL

La conveniencia de disposar d’un òrgan de participació ciutadana sectorial en l’àmbit de la mobilitat, així com la necessitat de redacció d’un plà de mobilitat per a la Ciutat de Girona, d’acord amb el que estableix l’article 9 de la Llei 9/2003, de mobilitat, van fer que els anys 1990 i 2006 es constituíssin dos òrgans, anomenats Consell Municipal del Transit i Taula de Mobilitat, respectivament. en l’actualitat aquests dos òrgans s’han fusionat, i l’òrgan resultant d’aquesta fusió manté la denominació de Taula de Mobilitat. un cop realitzada l’anterior operació es considera necessari dotar aquest òrgan municipal d’un reglament, amb la intenció de regular les funcions que hauran de portar a terme els seus membres, així com l’objecte del mateix, els òrgans que el componen i el seu funcionament.

ARTICLE 1er. DEFINICIÓ I FUNCIONS

1.1. La Taula de Mobilitat es un òrgan de consulta i participació ciutadana sectorial en l’àmbit de la mobilitat, amb la finalitat de col·laborar amb l’activitat municipal en aquest camp.

1.2. Les funcions de la Taula de Mobilitat seran consultives, d’estudi, proposta i assessorament, amb vista a col·laborar amb l’ajuntament en l’exercici de les atribucions que la normativa reserva a les entitats locals, així com per a l’elaboració del Plà de Mobilitat urbana de Girona (PMu).

1.3. està constituida per les institucions, entitats ciutadanes i persones fÍsiques que pels seus coneixements técnics o per l’ìndole de la seva activitat es troben afectats per la matèria objecte de la Taula de Mobilitat.

ARTICLE 2on. OBJECTE

2.1. el reglament té per objecte la regulació del règim d’organització i estructuració operativa dels òrgans de la Taula de Mobilitat, així com l’establiment de la seva composició, les funcions i la realització de les convocatòries de les seves reunions. article 3r. Òrgans de la Taula de Mobilitat

3.1. La Taula de Mobilitat estará composta pels següents òrgans de constitució obligatòria: a) Presidència b) Ple Administració Local Ajuntaments

3.2. a més, podrá dotar-se dels següents òrgans de constitució fa- cultativa: a) Comissió executiva b) Comissions de treball article 4t. De la presidència de la Taula de Mobilitat i les seves funcions

4.1. Correspon la presidència de la Taula de Mobilitat i de tots els seus òrgans, a qui ocupi l’alcaldia presidència de l’ajuntament de Girona. La presidència es podrá delegar al regidor o regidora com- petent en matèria de mobilitat i via pública. 4.2. Corresponen a la presidència les funcions següents:

 1. Presidir i representar la Taula.
 2. Fer executar els acords de la Taula.
 3. Convocar el Ple i elaborar-ne l’ordre del dia.
 4. resoldre alló que correspongui en assumptes de la competència de la Taula no atribuïts al Ple, o que li siguin conferits per aquest òrgan.

ARTICLE 5è?

El Ple 5.1. el Ple és l’òrgan superior de decisió de la Taula de Mobilitat, el presidirà qui tingui l’alcaldia presidència de l’ajuntament de Girona, o la persona en qui delegui, i l’integraran les següents persones o entitats:

 1. El regidor o regidora competent en matèria de mobilitat i via publica.
 2. Un representant de cada grup polític amb representació municipal.
 3. Un representant de cadascuna de les institucions i entitats ciutadanes que formin part en cada moment de la Taula de Mobilitat.

5.2. els membres que formin part del Ple de la Taula de Mobilitat es renovaran o ratificaran anualment.

ARTICLE 6è. FUNCIONAMENT DEL PLE

6.1. el Ple es reunirá en sessió? ordinària un mínim d’un cop a l’any i extraordinàriament sempre que la presidència ho consideri oportú.

6.2. Les sessions del Ple les convocará la presidència almenys amb quinze dies d’antelació, excepte en els supòsits d’urgència, que ser apreciada pel president i haura de constar a la convocatòria.

6.3. La convocatòria del Ple es fara preferentment per mitjans elec- trònics i s’hi adjuntará l’ordre del dia i la documentació necessària per la deliberació i adopció dels acords.

6.4. Per a la vàlida constitució del Ple será necessària la presència de la presidència i de la secretària, o de qui els substitueixi, així com de la meitat, com a mìnim, dels seus membres.

6.5. La Taula podrá decidir regular l’assistència de públic a les seves sessions o obrir els debats a travès de mitjans telemàtics.

6.6. De cada sessió, tant ordinària com extraordinària, se’n redac- tará l’acta. es garantirá que els vocals puguin accedir a les actes en format electrònic per a consultar el contingut dels acords adoptats.

ARTICLE 7è. LA COMISSIÓ EXECUTIVA

7.1. el Ple pot acordar crear una Comissió executiva per tal d’agilitzar el seu funcionament.

7.2. el Ple de la Taula renovará o ratificará anualment els membres de la Comissió executiva.

7.3. en la composició de la Comissió

executiva hi estaran represen- tats tots els grups municipals.

ARTICLE 8è. FUNCIONS DE LA COMISSIÓ EXECUTIVA

8.1. Són funcions de la Comissió executiva:

a) activar el funcionament de la Taula de Mobilitat i proposar els temes a tractar en el Ple.

b) Preparar i dirigir les activitats previstes, així com impulsar i coordinar les tasques de les comissions de treball i recollir-ne els resultats i les propostes per tal de sotmetre’ls a l’aprovació del Ple.

c) Vetllar per la gestió administrativa derivada de les actuacions de la Taula.

d) I totes aquelles que siguin necessa?ries per al bon desenvolupament de la Taula, mentre estiguin dintre de les seves competèn- cies o corresponguin a les seves finalitats.

ARTICLE 9è. REUNIONS DE LA COMISSIÓ EXECUTIVA

9.1. La Comissió executiva es reunirá sempre que es consideri ne- cessari, a iniciativa del president o a proposta d’una quarta part dels seus membres.

ARTICLE 10è. CONVOCATÓRIES, ACORDS I ACTES DE LA COMISSIÓ EXECUTIVA

10.1. Les convocatóries les efectuará el president, almenys amb qua- ranta-vuit hores d’antelació; els acords s’adoptaran preferentment per consens o, en cas de votació, per majoria simple.

10.2. els acords i les decisions es trametran a tots els membres de la Taula, perquè en tinguin coneixement.

10.3. De cada sessió, tant ordinària com extraordinària, se’n redac- tará l’acta. es garantirá que els membres puguin accedir a les actes en format electrònic per a consultar el contingut dels acords adoptats.

ARTICLE 11è. LES COMISSIONS DE TREBALL

Les comissions de treball les creará el Ple a proposta de la presidència, amb caràcter estable, amb l’objectiu de recaptar informació i emetre el corresponent dictamen. Les propostes que les comissions de treball emetin se sotmetran a la decisió del Ple.

ARTICLE 12è. COMPOSICIÓ DE LES COMISSIONS DE TREBALL

12.1. Les Comissions de Treball les constituiran per membres dels sectors representats en el Ple i n’acordará la composició el mateix Ple. Cada comissió designará la presidència entre els membres que la componen.

12.2. La modificació de la competència de les comissions de treball, així com la variació dels seus components es portará a terme tot seguint el mateix procediment establert per a la seva determinació.

12.3.La comissió executiva i les comissions de treball podran sol·licitar l’assistència a les seves reunions de persones de reconegu- da valua i coneixements, amb veu però sense vot.

ARTICLE 13è. DE L’EQUIP TÉCNIC I ADMINISTRATIU DE LA TAULA DE MOBILITAT

13.1.el secretari o secretària del Ple de la Taula de Mobilitat será el de l’ajuntament o la persona en qui delegui, amb veu però sense vot.

13.2.La funció del secretari o secretària comprèn l’assessorament le- gal de la Taula de Mobilitat i de tots els actes i acords. Administració Local Ajuntaments

13.3.Constituiran la dotació tècnica i administrativa de la Taula de Mobilitat els mateixos serveis municipals, especialment de l’àrea competent en matèria de mobilitat. es designará un tècnic de l’àrea competent en matèria de mobilitat per encapçaalar la Secretària Tèc- nica del Ple i de la Comissió executiva.

ARTICLE 14è. INTERPRETACIÓ DEL REGLAMENT

El Ple podrá dictar disposicions interpretatives i aclaridores d’aquest reglament.

ARTICLE 15è. VIGÈNCIA DEL REGLAMENT

El present reglament entrará en vigor desprès d’haver transcorre- gut el termini de quinze dies hàbils a partir de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província, d’acord amb l’article 70.2 de la Llei 7/1985, i continuará vigent mentre no se n’acordi la derogació i modificació.

ARTICLE 16è. PRELACIÓ DE FONTS

Per tot el que no s’ha previst en aquest reglament, i sempre que no el contradigui, será d’aplicació com a normativa supletòria la con- tinguda en el reglament Orgànic Municipal i la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

resten derogades totes les disposicions municipals d’igual o infe- rior rang en tot allò que contradigui o sigui incompatible amb el present reglament.

DISPOSICIÓ FINAL

Aquest reglament entrará en vigor quinze dies desprès de la seva publicació íntegra en el Butlletí Oficial de la Província.

P.a. (Decret d’alcaldia numero 2011012110 de 20 d’octubre de 2011) Joan alcala i Quiñones regidor delegat de Seguretat, Mobilitat i Via Publica Administració Local Ajuntaments

Membres de la taula de mobilitat

 • RACC Automòbil Club
 • Serveis Territorials de Territori i Sostenibilitat a Girona de la Generalitat de Catalunya
 • Consell Comarcal del Gironés
 • Montepio de Conductors
 • ONCE
 • MIFAS
 • TMG
 • ASETRANS
 • Plataforma mou-te en bici
 • UGT
 • CCOO
 • Àrea Bàsica Policial Gironés-Pla de l’Estany
 • STAC
 • AETAL
 • Consell Municipal de la Vellesa de Girona
 • Agrupació de Comerç Girona Centre
 • Federació d’Associacions de VeÏns de Girona
 • IES Santiago Sobrequés
 • Centre d’Educació Ambiental i Recursos Educatius – Caseta de la Devesa-
 • Associació de motos “Dimonis de Santa Eugènia”
 • CORVE. Associació empresaris de comerç i reparació de vehicles i embarcacions. Comarques Gironines
 • SARFA
 • SECOT (Voluntariado Senior de Asesoramiento Empresarial)
 • ATM Girona
 • Cambra de Comerç
 • UdG
 • Associació d’Autoescoles de les Comarques de Girona
 • Escola Pública
 • Escola Privada Concertada
 • Policia Municipal
 • Mapfre
 • FOEG
 • Ajuntament de Salt
 • Ajuntament de Sarrià de Ter
 • Ajuntament de Fornells de la Selva
 • Ajuntament de Quart
 • Ajuntament de Vilablareix
 • Ajuntament de Sant Gregori
 • Associació de veÏns de Can Gibert del Pla
 • Associació de VeÏns de l’Eixample
 • Associació de VeÏns de Santa Eugènia de Ter
 • Associació de VeÏns del Barri de Sant Narcís
 • Associació de VeÏns del Grup Sant Daniel
 • Associació de VeÏns del Pont Major
 • Associació de VeÏns Domeny, Pla de Domeny i Taialá
 • Associació de Veïns Font de la Pólvora
 • Associació de VeÏns Fontajau I
 • Associació de VeÏns Fontajau-Xavier Cugat
 • Associació de Veïns Germans Sàbat
 • Associació de Veïns Mas Catofa
 • Associació de VeÏns Mas Ramada
 • Associació de VeÏns Montilivi
 • Associació de VeÏns Pla de Palau-Sant Pau
 • Associació de VeÏns Sant Ponç i comerciants
 • Associació de VeÏns Torre Taialá
 • Associació de VeÏns Vila-roja
 • Associació de VeÏns Torre Gironella
 • Associació de VeÏns Vista Alegre
 • Associació Gerunda, Amics dels Camins de Sant Jaume
 • ANG (Associació de Naturalistes de Girona)
 • Esquerra Republicana de Catalunya
 • PSC-PM
 • PPC
 • CUP
 • ICV-EUiA-E
 1. Pla Local de Seguretat viària 2013-2016
 2. Reglament taula de mobilitat